English English English English English English English

 

Femelle papillon

2008

21 x 28 cm

Crayon de couleur

 

 

Lullaby for a blue baby

Widzesang foar in blauwe poppe

It neaken flinderbern, berne út'e blom,

fan griene blêden as in bêd omringe,

doar út syn skûlliif noch net sûnder skrou

de wûndere en wrede wrâld ynspringe.

Dochs sil it de blauwe wjokken aanst útslaan

en oan de wrâld syn stille pracht wol jaan.

En wa't der each foar hat, sil it geniet

fan it himelsblauwe libben ha, sa swiet.

 

Klaas Bruinsma 9 juli 2011